Handlingsplaner

Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar. Detta arbete beskrivs i Almunge skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.  

Planen innehåller insatser och rutiner som främja en god miljö och förebygga och att kränkningar uppstår. Planen är även ett verktyg att använda sig av då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling eventuellt uppstår i verksamheten. Den beskriver den arbetsgång som ska följas, hur utredningar och åtgärder ska dokumenteras och hur insatser ska följas upp.

Planen hittar du här (PDF, 249 KB)

Uppdaterad: