Kontakt

Almunge skola
Almungeberg 14
740 10 Almunge

E-post: almungeskola@uppsala.se

Tel: 0174 -27 00 30

Köket tel: 0174 - 27 00 25

Uppdaterad: