Skolpsykolog

Jag heter Isabelle Enedahl och jag arbetar som skolpsykolog på Almunge, Länna, Funbo och Knutby skolor. Jag finns i Almunge måndagar och tisdagar. Ni kan nå mig på telefon och e-post måndag till torsdag.

Som skolpsykolog ingår jag i elevhälsoteamet tillsammans med rektor, biträdande rektor, kurator, logoped, specialpedagog och speciallärare. Mitt främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande på individ-, grupp- och organisationsnivå. I mina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med pedagoger och övrig elevhälsopersonal bidra med psykologisk kompetens för att skapa miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. 

I mina arbetsuppgifter ingår att göra psykologiska bedömningar för att utreda orsaker till inlärningsproblem och ohälsa hos elever, ha föräldrasamtal samt vid behov individuella stödkontakter. På en mer övergripande nivå arbetar jag med handledning, konsultation och fortbildning till skolans personal. Jag erbjuder även klargörande och stödjande samtal till pedagoger, elever och vårdnadshavare. I min roll ingår även att skapa länkar till andra vårdinstanser som t.ex. landstingets hälso-och sjukvård eller ungdomsmottagningar.

Som skolpsykolog arbetar jag under hälso- och sjukvårdslagens sekretessregler och har tystnadsplikt. Allt direkt arbete med elever sker med vårdnadshavares medgivande.

Välkommen att kontakta mig per telefon eller mail:

Telefon: 0174-27 00 44 eller 072-58 43 977

E-post: isabelle.enedahl@uppsala.se

Uppdaterad: