Specialundervisning

I Almunge skola finns för nuvaranade en speciallärare/specialpedagog som arbetar för att skolans elever ska få så goda förutsättningar som möjligt för lärande och utveckling.

Jag är en del av elevhälsoteamet som arbetar förebyggande och främjande för alla elevers utveckling och lärande och deltar även i klasskonferenser och elevhälsomöten.

Jag arbetar som ett konsultativt stöd till lärare och mentorer vid planering av undervisning, extra anpassningar, utredning och upprättande av åtgärdsprogram. Jag arbetar även direkt med enskilda elever som av olika anledningar behöver specialpedagogiskt stöd. Specialpedagogiskt stöd kan ges vid enstaka tillfällen eller under längre perioder.

Jag ansvarar också för att de elever som har behov av kompensatoriska hjälpmedel får rätt hjälpmedel och stöd i användningen av dessa.

Välkommen att höra av dig till mig!

Annichen Andersson

Specialpedagog/lärare
Uppdaterad: