Specialundervisning

I Almunge skola finns två speciallärare/specialpedagoger och vi arbetar för att skolans elever ska få så goda förutsättningar som möjligt för lärande och utveckling.

Vi är en del av elevhälsoteamet som arbetar förebyggande och främjande för alla elevers utveckling och lärande. Vi deltar även i klasskonferenser och elevhälsomöten.

Vi arbetar som ett konsultativt stöd till lärare och mentorer vid planering av undervisning, extra anpassningar, utredning och upprättande av åtgärdsprogram. Vi arbetar även direkt med enskilda elever som av olika anledningar behöver specialpedagogiskt stöd. Specialpedagogiskt stöd kan ges vid enstaka tillfällen eller under längre perioder.

Vi ansvarar också för att de elever som har behov av kompensatoriska hjälpmedel får rätt hjälpmedel och stöd i användningen av dessa.

Välkommen att höra av dig till oss!

Annichen Andersson

Specialpedagog/lärare
10 april 2018